مرکز تحقیقات بیماری های پستان بر آن است تا با بررسی میزان شیوع، روند پیشرفت، میزان ابتلا، میزان مرگ و میر، روش های پیشگیری و درمانی بیماری های پستان و ریسک فاکتورهای سرطان پستان، بستری مناسب برای گسترش کمی و کیفی تحقیقات پایه و کاربردی فراهم کند. این مرکز از سال 1392شروع به کار کرده است.

Feature Slides

جلسه Breast Cancer MDT1396-3-18

جلسه Breast Cancer MDT

هم اندیشی و معرفی بیماران پیچیده

 

زمان: شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 8 صبح

 

مکان: کلینیک پیشگیری و درمان سرطان پستان، طبقه پنجم درمانگاه شهید مطهری شیراز