مرکز تحقیقات بیماری های پستان بر آن است تا با بررسی میزان شیوع، روند پیشرفت، میزان ابتلا، میزان مرگ و میر، روش های پیشگیری و درمانی بیماری های پستان و ریسک فاکتورهای سرطان پستان، بستری مناسب برای گسترش کمی و کیفی تحقیقات پایه و کاربردی فراهم کند. این مرکز از سال 1392شروع به کار کرده است.

Feature Slides

جلسه پژوهشی1397-4-25

قابل توجه اساتید و کارشناسان مرکز

جلسه پژوهشی در تاریخ 28 تیر1397در اتاق کنفرانس طبقه پنج درمانگاه شهید مطهری شیراز برگزار می گردد.