پیوندهای مفید


پیوندهای مفید

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز research.sums.ac.ir/fa/index.html

مجله سرطان خاورمیانه mejc.sums.ac.ir/index.php/mejc

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی:
http://crc.sbmu.ac.ir/

مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران:
crc.tums.ac.ir/

پژوهشکده سرطان پستان:
www.ibcrc.ir/index.php

مرکز مدیریت تحقیقات، آموزش و مراقبت از بیماری سرطان سینه:
www.bcancer.ir/

کلینیک لنف ادم شیراز:
www.lymphedema-shiraz.ir/


 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: