محتوای آموزشی

1-بیماری های خوش خیم پستان عبارتند از:
- درد پستان
- عفونت های پستان
- ترشح نوک پستان
- توده های خوش خیم پستان

2- سرطان پستان

3- خود آزمایی پستان
 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: