نمایه شدن مجله سرطان خاورمیانه در Web of Science1394-11-9

استاد گرانقدر

جناب آقای دکتر طالعی

نمایه شدن مجله سرطان خاورمیانه (Middle East Journal of Cancer) در Web of Science را به شما تبریک عرض می نمائیم.

 

پرسنل مرکز تحقیقات بیماریهای پستان

 

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: