جلسه پژوهشی1396-7-12

قابل توجه اساتید و کارشناسان مرکز

جلسه پژوهشی در تاریخ 20 مهر 1396 در طبقه پنج درمانگاه شهید مطهری شیراز برگزار می گردد.

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: