کارشناسان

پزشک عمومی-MPH بهداشت عمومی

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر اعظم عسکری

پست الکترونیک:

askariazam@ymail.com 

 

 

کارشناس تغذیه – کارشناس ارشد مشاوره

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

سارا حسینی

پست الکترونیک:

s1365h@gmail.com

 

 

 

 

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: