رئیس مرکز

نام و نام خانوادگی:

استاد عبدالرسول طالعی
مرتبه علمی:

استاد

Google Scholar -Link

scholar.google.com/scholar

Pubmed-Link

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

پست الکترونیک:

taleiar@gmail.com

  

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: