اعضای هیئت علمی

عضو موسس، رئیس مرکز
نام و نام خانوادگی:

دکتر عبدالرسول طالعی

مرتبه علمی:

استاد جراحی

Google Scholar -Link

scholar.google.com/scholar

Pubmed-Link

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

پست الکترونیک:

taleiar@gmail.com

 

عضو موسس، معاون پ‍‍ژوهشي  مرکز


دکترصدیقه طهماسبی
 

نام و نام خانوادگی:

دکتر صدیقه طهماسبی

مرتبه علمی:

دانشیار جراحی

Google Scholar -Link

 scholar.google.com/scholar

Pubmed-Link

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

پست الکترونیک:

tahmasebikh@gmail.com

 

عضو هیات علمی، مدیر اجرایی مرکز


 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مجید اکرمی

مرتبه علمی:

استادیار جراحی

Google Scholar-Link

 scholar.google.com/scholar

Pubmed-Link

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

پست الکترونیک:

akramimd@yahoo.com

 

عضو هیئت علمی

نام و نام خانوادگی:

دکتر وحید زنگوری

مرتبه علمی:

استادیار جراحی

Google Scholar-Link

 

Pubmed-Link

 

پست الکترونیک:

 vahid.zangouri@gmail.com


عضو موسس، عضو هیات علمی 


abas.jpg]

نام و نام خانوادگی:

دکتر عباس رضائیان زاده

مرتبه علمی:

دانشیار اپیدمیولوژی

Google Scholar-Link

 scholar.google.com/scholar

Pubmed-Link

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

پست الکترونیک:

rezaiana@sums.ac.ir

 

عضو موسس، عضو هیات علمی 


دکتر احمد مصلائی

نام و نام خانوادگی:

دکتر احمد مصلایی

مرتبه علمی:

استاد رادیوتراپی انکولوژی

Google Scholar-Link

scholar.google.com/scholar 

Pubmed-Link

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

پست الکترونیک:

mosalaa@sums.ac.ir


 

عضو موسس، عضو هیات علمی 

 دکتر شاپور امیدواری
  
نام و نام خانوادگی:
دکتر شاپور امیدواری
مرتبه علمی:
دانشیار رادیوتراپی انکولوژی
Google Scholar-Link
 scholar.google.com/scholar
Pubmed-Link
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
پست الکترونیک:


عضو هیئت علمی


دکتر نیلوفر احمدلو
  

نام و نام خانوادگی:

دکتر نیلوفر احمدلو

مرتبه علمی:

دانشیار رادیوتراپی

Google Scholar-Link

 scholar.google.com/scholar

Pubmed-Link

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

پست الکترونیک:

 


عضو هیئت علمی

   
دکتر منصور انصاری

نام و نام خانوادگی:

دکتر منصور انصاری

مرتبه علمی:

استادیار رادیوتراپی

Google Scholar-Link

 

Pubmed-Link

 

پست الکترونیک:

 


عضو هیئت علمی
   

نام و نام خانوادگی:

دکتر علیرضا رضوانی

مرتبه علمی:

استادیار خون و انکولوژی

Google Scholar-Link

 

Pubmed-Link

 

پست الکترونیک:

 

 

عضو موسس – عضو هیئت علمی


 
 

نام و نام خانوادگی:

دکتر اکبر صفایی

مرتبه علمی:

استاد پاتولوژی

Google Scholar-Link

 scholar.google.com/scholar

Pubmed-Link

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

پست الکترونیک:

 safaeia@sums.ac.ir

 

عضو هیئت علمی


دکتر مارال مختاری   

نام و نام خانوادگی:

دکتر مارال مختاری

مرتبه علمی:

استادیار پاتولوژی

Google Scholar-Link

 

Pubmed-Link

 

پست الکترونیک:

mokhtarma@sums.ac.irعضو هیئت علمی


 
دکتر کومار  

نام و نام خانوادگی:

 دکتر پریکالا ویجیندا کومار

مرتبه علمی:

استاد پاتولوژی

Google Scholar-Link

 

Pubmed-Link

 

پست الکترونیک:

kumarV@sums.ac.ir
عضو هیئت علمی

   

نام و نام خانوادگی:

دکتر علی کرمی

مرتبه علمی:

استادیار بیهوشی

Google Scholar-Link

 

Pubmed-Link

 

پست الکترونیک:

 


عضو هیئت علمی


دکتر سپیده سفید بخت
   

نام و نام خانوادگی:

دکتر سپیده سفید بخت

مرتبه علمی:

استادیار رادیولوژی

Google Scholar-Link

 scholar.google.com/scholar

Pubmed-Link

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

پست الکترونیک:

 sepidehsefidbakht@sums.ac.ir


عضو هیئت علمی


دکتر محمدرضا ساسانی   

نام و نام خانوادگی:

دکترمحمد رضا ساسانی

مرتبه علمی:

استادیار رادیولوژی

Google Scholar-Link

 

Pubmed-Link

 

پست الکترونیک:

sasanimr@sums.ac.ir
 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: