کتابخانه

لیست کتابهای انگلیسی مرکز

1- Diseases of the Breast: By Jay R. Harris, Marc E. Lippman, C. Kent Osborne, Monica Morrow. 4th edition, 2010.

2- Histopathology - Reviews and Recent Advances: Edited by Enrique Poblet Martinez, ISBN 978-953-51-0866-5, 298 pages, Publisher: InTech, Chapters published December 05, 2012.

3- Clinical Scenarios in Surgical Oncology: edited by Vijay P. Khatr, 2006.

4- ACS Surgery: Principles and Practice: by Wiley W. Souba (Author, Editor), Mitchell P. (Editor), M.D. Fink (Editor), Gregory J. (Editor), & 6 more, 2000.

5- Harrison's Pulmonary and Critical Care Medicine:  By Joseph Loscalzo, 2010.

6- Foldi's Textbook of Lymphology for Physicians and Lymphedema Therapists: Mihály Földi,Ethel Földi,2006.

7- Lymphedema Management: The Comprehensive Guide for Practitioners: Joachim Ernst Zuther, Steve Norton, 2012.


لیست کتابهای فارسی مرکز

1- اص‍ول‌ ج‍راح‍ي‌ ش‍وارت‍ز ۲۰۰۵ ت‍رج‍م‍ه‌ ك‍ام‍ل‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ب‍رگ‍زي‍ده‌ ت‍وس‍ط وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ك‍ي‌: روزب‍ه‌ ك‍اظم‍ي‌؛ م‍دي‍ري‍ت‌ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ام‍ي‍دظه‍ور، ت‍ه‍ران‌: س‍م‍اط، ۱۳۸۴.

2- مراقبت از پستان، شهرزاد يكتاپرست، عبدالرسول طالعي، آوند انديشه، 1385.

3- راهنمای جامع بیماری های پستان.مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی، 1389.

4- کنترل تورم لنفاوی دست پس از درمان سرطان پستان. احمد کاویانی، معصومه لطفی.

5- اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی: شورای نویسندگان کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران، انتشارات نور دانش، 1386.

 

 

 

 

 

  

 

 

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: