تجهیزات

 

به دلیل این که مرکز تحقیقات بیماری های پستان در درمانگاه شهید مطهری واقع شده است، از تجهیزات درمانگاه به شرح زیر هم جهت درمان بیماران و هم جهت امور پژوهشی استفاده می شود:

واحد

مکان

سونوگرافی

طبقه همکف

ماموگرافی

طبقه همکف

آزمایشگاه

زیر زمین

پاتولوژی

زیر زمین

 

 

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: