اولویت های پژوهشی

 1. درد پستان( بررسی علل شایع، روش های درمانی موثر)

 2. توده های خوش خیم پستان(روش های تشخیصی، انواع هیستوپاتولوژیک و درمان)

 3. ترشحات پستان(علل، روش های برخورد تشخیصی و درمانی)

 4. انجام پژوهش در زمینه عفونت های پستان و ماستیت گرانولوماتوز

 5. تحقیق و پژوهش در مورد جنبه های مختلف سرطان پستان با تمرکز بر موارد زیر:

 •       غربالگری، تشخیص زودرس

 •     درمان

 1.       جراحی: روش های مختلف جراحی از جمله جراحی آنکوپلاستی و تاثیر آنها در عود و پیامد نهایی بیماری
 2.       درمان های ادجوان، انواع آن و عوارض آن ها
 •       بازتوانی در سرطان پستان و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیمار

لنف ادم(ورم لنفاوی اندام فوقانی): انواع روش های درمانی در کاهش درد و ادم و عوارض لنف ادم

 •       نقش شیوه زندگی، تغذیه و ورزش در پیشگیری و بازتوانی

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: