برنامه های مرکز

 •     بررسی آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه بیماری های پستان در داخل و خارج کشور و

 •   پی ریزی طرح های پژوهشی بر مبنای آن ها

 •      بررسی وضعیت موجود بیماری های پستان در ایران(شیوع و بروز، وضعیت عود و بقا و ....)

 •     پیگیری وضعیت بیماران مبتلا به بیماری های پستان و نیازهای اساسی آن ها

 •     شناخت نیازها و اولویت های پژوهشی-درمانی جامعه و ارائه طرح ها بر اساس این نیازها و اولویت ها

 •     ارائه برنامه در زمینه پیشگیری از بیماری های پستان در غالب بیماریابی

 •   برگزاری جلسات علمی مستمر ماهانه

 •     برگزاری جلسات multidisciplinary treatment

 •     تدوین پروتکل تشخیصی و درمانی و نظارت بر اجرای آن

 •      تشکیل و پیگیری گروه های درمانی حمایتی بیماران مبتلا به سرطان پستان

 •    ثبت دقیق اطلاعات بیماران به منظور استفاده در طرح های پژوهشی

 •    آموزش معاینه پستان به صورت تئوری و عملی بر روی مولاژ، جهت افزایش سطح آگاهی و نگرش مراجعین

 •  ارائه برنامه های آموزشی بیماری های پستان جهت تربیت نیروی پزشکی و پیراپزشکی  

 
مركز تحقيقات بیماری های پستان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 36474306-071
فكس 36474673-071 
فرم ها و پرسشنامه ها: